عکس به متن-pdf به word -قیمت تبدیل


PDF به Word -قیمت تبدیل


قیمت هر صفحه 300 تومان می باشد (پی دی اف ساده بدون فرمول)

قیمت تنظیم فایل تبدیل شده در صورت درخواست هر صفحه 300 تومان می باشد.

توجه داشته باشید در صورتی که فایل پی دی اف شده شما درای تصاویر باشد تصاویر نیز داخل  فایل word

.قرار می گیرد

-------------------------------------------------------

PDF به Word -قیمت تبدیل


قیمت هر صفحه متغییر می باشد (پی دی اف دارای فرمول کسری و فرمول پیچیده ی ریاضی و فیزیک)

قیمت هر صفحه از 800 تا 2000 تومان بستگی به نوع فرمول جدول و عکس دار بودن به همراه تنظیم صفحه می باشد.


فرمول ها قابل ویرایش هستند
-------------------------------------------------------
WORD به Pdf -قیمت تبدیل


قیمت هر صفحه 100 تومان می باشد (بدون تغییر با نسخه ی اصلی  ورد)


-------------------------------------------------------

قیمت تبدیل- فایل اسکن شده یا عکس به متن(فایل اسکن شده به متن)


قیمت هر صفحه 400 تومان  به همراه تنظیم صفحه می باشد (فایل اسکن شده ساده).

توجه داشته باشید در صورتی که فایل اسکن شده شما درای تصاویر باشد تصاویر نیز داخل  فایل word

.قرار می گیرد
------------------------------------------------------


قیمت تبدیل فایل اسکن شده به متن-یا عکس به متن(دارای فرمول کسری و فرمول پیچیده ی ریاضی و فیزیک)


قیمت هر صفحه از 800 تا 2000 تومان بستگی به نوع فرمول جدول و عکس دار بودن دارد و به همراه تنظیم صفحه می باشد.فرمول ها قابل ویرایش هستند

 در فاکتور تعداد صفحات تبدیل شده ذکر می شود.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله