چه PDF هایی تبدیل نمی شود؟ (آپدیت شد)


ما سعی کردیم تا تمام PDF هایی موجود را تبدیل کنیم ولی هنوز بعضی پی دی افها هستند که تبدیل نمی کنیم

PDF هایی که تبدیل نمی شود شامل:


PDF هایی که به صورت دست نویس نوشته شده اند.

PDF هایی  که با فونت نستعلیق هستند.

PDF هایی که دارای فومول ریاضی پیچیده هستند.(در تبدیل عکس فرمول ها قرار داده می شود.)
Thursday, September 8, 2016

« برگشت