PDF فارسی به WORD (نوشته با تصویر)

PDF فارسی به WORD (نوشته با تصویر)   نمونه تبدیل هایی که در اینجا قرار گرفته نمونه تبدیل های PDF ساده به WORD می باشد این نمونه تبدیل ها داری نوشته های ساده و عکس می باشند. این نمونه تبدیل ها PDF فارسی می باشد.